И оваа година Балканскиот Младински Фестивал доживеа успешна реализација на сцената за современи уметности. Сцената за brake dancer-ите беше поставена пред хотелот Сандански, а околу просторот беше исполнет со луѓе кои ја презентираат нивната моментална ликовна инспирација. Десетина млади уметниици создадоа прекрасни уметнички дела. Учествуваа цртачи од Бугарија, Србија и Македонија. Колекцијата на Балканскиот Младински Фестивал се збогати со уште неколку нови графити, карактери, концептуални дела и action paintings.
Brake dancer-ите ја правеа атмосферата пожива и поразиграна со ритамот на битовите на кои тие ги покажуваа своите различни стилови на играње. Еден наспроти друг во ист ритам правеа различни форми со нивните тела, додека публиката постепено се зголемуваше. Разликата во годините и искуството во танцувањето не се забележуваше, сите имаа еднакво право да ги добијат своите 5 минути во кои го покажуваат нивниот стил на игра, и поискусните им ги покажуваа различните посложени вежби на помладите кои сакаат во иднина да ги изведуваат.Девојките кои учествуваа во сцената за современи искуства Маја, Силвија и Тони покажаа уникатен сензибилитет во нивниот израз. На нивните дела може да се видат линии кои допираат во длабочините на нежноста и мистеријата.

Изборот на боите ја покажаа различноста на фестивалот и оваа година. Секој на сопствен начин на изразување покажа дел од начинот на перцепирање на светот и имагинацијата во него. По завршувањето на активните часови играње на brake-рите и успешното завршување на делата на цртачите, делата беа поставени во просторот околу хотелот и патеката која води кон летниот театар како отворена ноќна изложба која беше посетена и видена од сите кои ги посетуваа концертите од програмата на Балканскиот Младински Фестивал.По завршувањето на концертите делата од сцената за современи искуства ги собираа short – term EVS волонтерите и локалните волонтери и на наредниот ден повторно ги поставуваа. Сцената за Современи искустава беше успешно медиумски покриена, поголемиот дел од учесниците дадоа интервју и процесот на изработка на нивните дела беше фотографирано од страна на фотографите на Балкански Младински Фестивал.


-==+>>>>
Stage for contemporary art @ Balkan Youth Festival – Sandanski 2009
This year the Balkan Youth Festival had again a successful realization of the Stage for Contemporary Street Arts. The stage for break-dancing was in front of hotel Sandanski and the space around was filled with people, presenting a moment of inspiration. Around 10 young artists created great works of art. There were painters from Bulgaria, Serbia and Macedonia. The collection of the BYF was enriched by few more graffiti, characters, conceptual works and action paintings.


The break-dancers made the atmosphere alive and joyful with the rhythm of the beats, which were the background of showing their different styles of dancing. One after another in the same rhythm made different shapes of their body while the audience was getting bigger. The difference in the age and the art of dancing could not be seen, everyone had the right of the 5 minutes, showing their style of dancing, and the more experienced showed the younger the complicated movements so that they can learn them in the future.

The girls, participating in the Stage for Contemporary Street Arts – Maya, Silvia and Tony showed a unique sensibility in their expression. Their works are made out of lines, which touch the depths of tenderness and mystery.

The choice of colors stood for the diversity in the festival another year. Everyone has a way of showing their perception of the world and the imagination in it. After the active hours of dancing and drawing, the works were left on the path to the summer theater as an open night exhibition that was seen by everyone, visiting the concerts in the BYF program.


After the end of the concerts the works were gathered by the short-term EVS volunteers and the local volunteers and the next day they were taking them out again.


The Stage for Contemporary Street Arts was successfully covered by the media – most of the participants gave an interview and the process of their work was shot by the photographers of the BYF.


translated by Iveta Kuzeva

photos by Eléna Dalibot


Bookmark and Shareedit post

3 Reply to "Stage for contemporary art @ Balkan Youth Festival – Sandanski 2009"

 • Unknown on January 22, 2011 at 6:50 AM

  Really well done for the blog.these are so sweet and pretty!
  Contemporary Art

   

  cheap viagra on April 14, 2011 at 6:42 PM

  Around 10 young artists created great works of art, great idea, I think that many country should copy this kind of ideas in the cities!22dd

   

  Elliott Broidy on December 11, 2012 at 9:55 PM

  Looks fabulous.

   
 • Related Posts with Thumbnails

  facebOOk_ing IN.the bOOkface

  videos from dokufest, BYF & future shorts

  Loading...